HÓA HỌC LỚP 9

Hóa học lớp 9

Trên những kiến thức nền từ lớp 8, hy vọng các em đã có niềm yêu thích đối với Hóa Học. Nếu say mê và có khả năng, tại sao không đăng ký thi học sinh giỏi Hóa nhỉ? Còn kiến thức chưa vững, hãy cố gắng chuyên tâm hơn nữa các em nhé, tập trung thêm thời gian cho môn học này, chắc chắn các em sẽ tìm được “tiếng nói chung” với nó đấy.
Chương trình hoá học lớp 9 cung cấp cho các em những hiểu biết sâu hơn về cấu tạo của vật chất xung quanh, ngoài ra còn có những biến đổi hoá học và ứng dụng của chúng trong cuộc sống lao động, sản xuất hiện đại. Ở chương trình lớp 9, các em sẽ lần đầu được tiếp cận với chất hữu cơ, bao gồm các hiđrocacbon và dẫn xuất của chúng.
Nâng cao kiến thức về hợp chất vô cơ như Oxit, axit, bazơ, muối; bổ sung những khái niệm mới như kim loại, phi kim, hidrocacbon, và đặc biệt nhất, chương trình học tại Hpschool.vn chú trọng đến ứng dụng của sự ăn mòn kim loại, ứng dụng của phi kim trong công nghiệp, nhiên liệu,…

CHƯƠNG I: CÁC LOẠI HỢP CHẤT VÔ CƠ

1
Bài 1: Tính chất hóa học của oxit – Khái quát về sự phân loại oxit
2
Bài 2: Một số oxit quan trọng
3
Bài 3: Tính chất hóa học của axit
4
Bài 4: Một số axit quan trọng
5
Bài 5: Luyện tập – Tính chất hóa học của oxit axit
6
Bài 7: Tính chất hóa học của bazơ
7
Bài 8: Một số bazơ quan trọng
8
Bài 9: Tính chất hóa học của muối
9
Bài 10: Một số muối quan trọng
10
Bài 11: Phân bón hóa học
11
Bài 12: Mối quan hệ giữa các loại hợp chất vô cơ
12
Bài 13: Luyện tập chương 1: Các loại hợp chất vô cơ
13
Bài tập: Luyện tập chương 1

CHƯƠNG II: KIM LOẠI

1
Bài 15: Tính chất vật lý của kim loại
2
Bài 16: Tính chất hóa học của kim loại
3
Bài 17: Dãy hoạt động hóa học của kim loại
4
Bài 18: Nhôm
5
Bài 19: Sắt
6
Bài 20: Hợp kim sắt – Gang, thép
7
Bài 21: Sự ăn mòn kim loại và bảo vệ kim loại không bị ăn mòn
8
Bài 22: Luyện tập chương 2: Kim loại

CHƯƠNG III: PHI KIM. SƠ LƯỢC VỀ BẢNG TUẦN HOÀN NGUYÊN TỐ HÓA HỌC

1
Bài 25: Tính chất của phi kim
2
Bài 26: Clo
3
Bài 27: Cacbon
4
Bài 28: Các oxit của cacbon
5
Bài 29: Axit cacbonic và muối cacbonat
6
Bài 30: Silic – Công nghệ silicat
7
Bài 31: Sơ lược bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học
8
Bài 32: Luyện tập chương 3

CHƯƠNG IV: HIDROCACBON. NHIÊN LIỆU

1
Bài 34: Khái niệm về hợp chất hữu cơ và hóa học hữu cơ
2
Bài 35: Cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ
3
Bài 36: Metan
4
Bài 37: Etilen
5
Bài 38: Axetilen
6
Bài 39: Benzen
7
Bài 40: Dầu mỏ và khí thiên nhiên
8
Bài 41: Nhiên liệu
9
Bài 42: Luyện tập chương 4 – Hidrocacbon – Nhiên liệu

CHƯƠNG V: DẪN XUẤT CỦA HIDROCACBON POLIME

1
Bài 44: Rượu etylic
2
Bài 45: Axit axetic
3
Bài 46: Mối liên hệ giữa etylen, rượu etylic và axit axetic
4
Bài 47: Chất béo
5
Bài 48: Luyện tập – Rượu etylic, axit axetic và chất béo
6
Bài 50: Glucozo
7
Bài 51: Saccarozo
8
Bài 52: Tinh bột và xenlulozo
9
Bài 53: Protein
10
Bài 54: Polime
Không có thông báo nào vào thời điểm này.

Be the first to add a review.

Please, login to leave a review