Bài 4: Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ. Cộng trừ nhân chia số thập phân – Luyện tập