Bài 4: Số phần tử của một tập hợp. Tập hợp con – Luyện tập