Bài 4: (Tiết 3) Liên hệ giữa dây và khoảng cách từ tâm đến dây