Bài 1: Sự xác định đường tròn. Tính chất đối xứng của đường tròn