Bài 6: (Nâng cao tiết 1) Hệ thức vi-ét và ứng dụng