CHƯƠNG IV: HÀM SỐ y = a.x^2 (a ≠ 0). PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI MỘT ẨN